Privacy beleid

Privacy beleid

Wij nemen uw privacy serieus
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, deze verordening heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Daarmee is een gemoderniseerde wetgeving van kracht geworden. De AVG is niet alleen van toepassing in Nederland maar ook in alle andere Europese landen onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). M. Horstman Bouw- en timmerwerken voldoet aan de eisen voortkomend uit de AVG. In dit privacy beleid leest u meer over hoe M. Horstman Bouw- en timmerwerken omgaat met uw gegevens.

Cookies
Deze website is voorzien van de wettelijke cookie informatie. Bij uw eerste bezoek kunt u, indien gewenst, niet noodzakelijke cookies weigeren. Deze websites maakt gebruik van cookies welke gelinkt zijn aan Google Analytics (niet noodzakelijke cookies). U heeft het recht deze te weigeren.

Rechten en vrijwaring
M. Horstman Bouw- en timmerwerken is zich bewust van haar verantwoordelijkheid een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen in lijn met de eisen die de AVG stelt. M. Horstman Bouw- en timmerwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggende uitgave of schade ontstaan door de inhoud van de uitgave of door de toepassing daarvan zonder enige vorm van toestemming door Webdexter.

Copyright
© Webdexter
Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van deze uitgave zonder toestemming is niet toegestaan. Webdexter zal zich verzetten tegen inbreuk op haar copyright en hiertegen juridische stappen ondernemen.

Over ons privacy beleid
M. Horstman Bouw- en timmerwerken geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening welke M. Horstman Bouw- en timmerwerken aanbiedt. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door M. Horstman Bouw- en timmerwerken worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over het privacy beleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hosting en e-maildiensten
De website van M. Horstman Bouw- en timmerwerken maakt, via een tussenpersoon (Webdexter), gebruik van de diensten aangeboden door het datacenter van BiT in Ede. Alle bevestigingsmails die u ontvangt via onze website(s) en alle webformulieren welke u invult worden verzonden via de servers van BiT in Ede. BiT en/of onze tussenpersoon Webdexter zullen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. M. Horstman Bouw- en timmerwerken maakt geen gebruik van gerichte- en/of ongerichte mailings.

Horstman Bouw- en timmerwerken stuurt alleen gerichte e-mail naar haar klanten welke nuttig en/of noodzakelijk is met betrekking tot de afgenomen diensten. Wanneer de klant expliciet toestemming heeft gegeven aan M. Horstman Bouw- en timmerwerken kan er onder andere een APK herinnering verzonden worden.

Beoordelingen en recensies over M. Horstman Bouw- en timmerwerken
M. Horstman Bouw- en timmerwerken biedt de mogelijk een recensie te plaatsen op haar platformen. De gegevens die u hier beschikbaar stelt, stelt u rechtstreeks ter beschikking aan M. Horstman Bouw- en timmerwerken en Webdexter. M. Horstman Bouw- en timmerwerken staat los van de eventuele verwerking door Webdexter. Wij verzoeken u daarom kennis te nemen van het privacy statement in gebruik bij Webdexter.

Online formulieren
Wanneer u op onze website(s) gebruik maakt van een contactformulier worden de gegevens versleuteld aan ons verzonden. Opslag gebeurt op 256-bit AES versleutelde computersystemen welke in gebruik zijn bij M. Horstman Bouw- en timmerwerken. De aan M. Horstman Bouw- en timmerwerken verstrekte gegevens zullen in geen geval voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor u deze aan M. Horstman Bouw- en timmerwerken heeft verstrekt.

Voor meer informatie over het SSL-certificaat dat is uitgegeven aan M. Horstman Bouw- en timmerwerken kunt u klikken op het slotje voor het www adres.

Algemeen doel van de verwerking van persoonsgegevens
M. Horstman Bouw- en timmerwerken gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. M. Horstman Bouw- en timmerwerken gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing en/of commerciële doeleinden. Wanneer u gegevens met ons deelt en M. Horstman Bouw- en timmerwerken gebruikt deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vraagt M. Horstman Bouw- en timmerwerken hiervoor expliciet uw toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en M. Horstman Bouw- en timmerwerken of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van M. Horstman Bouw- en timmerwerken worden verwerkt met het doel onze (online)dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Medewerking aan fiscaal- of strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan M. Horstman Bouw- en timmerwerken op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is M. Horstman Bouw- en timmerwerken gedwongen uw gegevens te delen, echter zal M. Horstman Bouw- en timmerwerken zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt zich daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
M. Horstman Bouw- en timmerwerken bewaart uw gegevens zolang u klant van M. Horstman Bouw- en timmerwerken bent. Dit betekent dat M. Horstman Bouw- en timmerwerken uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten van M. Horstman Bouw- en timmerwerken gebruik wilt maken. Op grond van de toepasselijke administratieve verplichtingen dient M. Horstman Bouw- en timmerwerken onder andere facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal M. Horstman Bouw- en timmerwerken voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers van M. Horstman Bouw- en timmerwerken hebben echter beperkt toegang tot uw klantprofiel en documenten die M. Horstman Bouw- en timmerwerken naar aanleiding van uw opdracht heeft vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens M. Horstman Bouw- en timmerwerken worden verwerkt. M. Horstman Bouw- en timmerwerken legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt M. Horstman Bouw- en timmerwerken om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e- mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal M. Horstman Bouw- en timmerwerken u vragen zich te legitimeren. M. Horstman Bouw- en timmerwerken houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert M. Horstman Bouw- en timmerwerken geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U heeft ten alle tijde het recht op gegevenswissing van uw gegevens, een onderbouwing hiervoor is niet nodig. Wanneer u dit verzoek indient bij M. Horstman Bouw- en timmerwerken zal dit te allen tijde worden gehonoreerd.

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die M. Horstman Bouw- en timmerwerken (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van M. Horstman Bouw- en timmerwerken voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Rectificatierecht
U heeft het recht om de gegevens die M. Horstman Bouw- en timmerwerken (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te laten passen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van M. Horstman Bouw- en timmerwerken voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt M. Horstman Bouw- en timmerwerken u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de gegevens die M. Horstman Bouw- en timmerwerken (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
de contactpersoon van M. Horstman Bouw- en timmerwerken voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt M. Horstman Bouw- en timmerwerken u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer zullen worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die M. Horstman Bouw- en timmerwerken (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij uit te laten voeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van M. Horstman Bouw- en timmerwerken voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt M. Horstman Bouw- en timmerwerken u op het bij ons bekende e- mailadres afschriften of kopieën van al uw gegevens die M. Horstman Bouw- en timmerwerken heeft verwerkt of in opdracht van M. Horstman Bouw- en timmerwerken door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan M. Horstman Bouw- en timmerwerken in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van M. Horstman Bouw- en timmerwerken. Als u bezwaar maakt zal M. Horstman Bouw- en timmerwerken onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal M. Horstman Bouw- en timmerwerken afschriften en/of kopieën van uw gegevens die M. Horstman Bouw- en timmerwerken laat verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Getroffen beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens op een zo veilig mogelijke manier te kunnen verwerken zijn er verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen. Een deel van deze maatregelen worden hieronder beschreven, een deel van de beveiligingsmaatregelen wordt om veiligheidsredenen niet gepubliceerd.

Website
De website van M. Horstman Bouw- en timmerwerken is voorzien van een volledige SSL-encryptie. Al uw gegevens die u via de website aanbiedt worden versleuteld naar de server verzonden. Het SSL-certificaat is uitgegeven door Let’s Encrypt. Meer informatie over dit certificaat kunt u raadplegen wanneer u op het slotje voor de domeinnaam in de adresbalk klikt.

Inloggen op de website kan slechts door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord waarbij er een eis is dat het wachtwoord bestaat uit letters, cijfers en leestekens. Daarnaast maakt de website van M. Horstman Bouw- en timmerwerken gebruik van Two Factor Authenticatie (2FA).

De website van M. Horstman Bouw- en timmerwerken wordt automatisch geüpdatet naar de laatste versies van het besturingssysteem van deze website. Daarnaast is de website voorzien van een monitoringsysteem en worden IP-adressen die herhaaldelijk verkeerd inloggen automatisch geblokkeerd. M. Horstman Bouw- en timmerwerken is in de mogelijkheid om op geografische basis IP-adressen te blokkeren bij onder andere cyberaanvallen.

Het internetverkeer op de website van M. Horstman Bouw- en timmerwerken wordt door middel van een softwarematige firewall gecontroleerd. Gegevens over de website en mogelijke beveiligingsincidenten zullen worden gedeeld met Webdexter.

E-mail
M. Horstman Bouw- en timmerwerken maakt gebruik van een SSL beveiligde e-mail omgeving.

Webserver
De webserver waarop de website van M. Horstman Bouw- en timmerwerken is gehost is door middel van een moderne firewall aangesloten op het internet. Er vindt een constante monitoring plaats. De webserver staat in het datacenter van BiT in Ede waarin BiT passende organisatorische- en fysieke maatregelen heeft getroffen (VEB-beveiligingsklasse 4 en ISO/IEC 27001:2005) om haar servers te beveiligen.

DNSSEC
DNSSEC staat voor Domain Name System Security Extensions. Het DNS-protocol zorgt voor de vertaling van een domeinnaam naar een IP-adres. DNSSEC voorziet de DNS-records van een digitale handtekening, zodat de aanvrager kan controleren of de record die terugkomt, authentiek is. Het “spoofen” van DNS, of zogeheten cache-poisoning, is hierdoor niet langer meer mogelijk.

Contactgegevens
M. Horstman Bouw- en timmerwerken maakt gebruik van de dienstverlening van Webdexter. M. Horstman Bouw- en timmerwerken mandateert Webdexter om op te treden als contactpersoon in het geval van privacyvraagstukken met betrekking tot deze website.

Webdexter
avg@webdexter.nl
+31(0)55-3034970